اعضای هیات علمی

امجد ملکی

امجد ملکی

امجد ملکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 99-98

 

مبانی ژئومورفولوژی

 

   توضیجات

GIS

سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

     توضیجات

 

تکنیکهای میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژِی

 

 

   توضیجات

 

 

ژئومورفولوژی وآمایش منابع آب

 

 

توضیجات

جلسه  اول

 

جلسه  اول

 

جلسه  اول

 

جلسه  اول

 

جلسه  دوم

 

جلسه  دوم

 

جلسه  دوم

 

جلسه  دوم

 

جلسه  سوم

 

جلسه  سوم

 

جلسه  سوم

 

جلسه  سوم

 

جلسه  چهارم

 

جلسه چهارم

 

جلسه  چهارم

 

جلسه  چهارم

 

جلسه  پنجم

 

جلسه  پنجم

 

جلسه  پنجم

 

جلسه  پنجم

 

جلسه ششم

 

جلسه ششم

 

جلسه  ششم

 

جلسه ششم

 

جلسه  هفتم

 

جلسه هفتم

  فایل دوم

 جلسه  هفتم

 

جلسه هفتم

 

جلسه هشتم

 

جلسه هشتم

 

جلسه هشتم

 

جلسه هشتم

 

جلسه  نهم

 

جلسه  نهم

 

جلسه نهم

 

جلسه نهم

 

جلسه دهم   جلسه دهم   جلسه دهم   جلسه دهم  
جلسه  یازدهم    جلسه یازدهم   جلسه  یازدهم   جلسه یازدهم  
 

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تکنیک‌های میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی 2422503 2 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی 2422066 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی 2422066 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی و آمایش منابع آب 2422486 2 01 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 2422444 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اشکال کارستی 2422463 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی محوطه‌های فرهنگی 2422482 2 01 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی و رسوبات سطحی 2422484 2 01 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 2422481 2 01 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی 2422101 2 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی محوطه‌های فرهنگی 2422482 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژئومورفولوژی و رسوبات سطحی 2422484 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 2422481 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی 2422106 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی 2422101 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژئومورفولوژی 2422066 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی کارست با تأکید بر ایران 2422479 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی و آمایش منابع آب 2422486 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی و مخاطرات دامنه‌ها 2422478 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی کواترنر ایران 2422409 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2