اعضای هیات علمی

« بازگشت

سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی

نام درس سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی
کد درس 2422481
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز