اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی

نام درس کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی
کد درس 2422101
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز