اعضای هیات علمی

امجد ملکی

امجد ملکی

امجد ملکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 99-98

 


ردیف

عنوان درس

 طرح درس

 

منبع تدریس

 

فایل ومحتوای درس

 

 

1

 

 

مبانی ژئومورفولوژی

 

طرح درس ژئومورفولوژی

 

 

کتاب

 ژئومورفولوژی ساختمانی  و دینامیک بیرونی

جلد 1 و 2

(محمودی)

 

جلسه اول  (PDF)

 

جلسه دوم PDF))

 

 

2

 

مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی – GIS

 

طرح درس

GIS

 

کتاب

 مقدمه ای بر سیستم اطلاعات حغرافیایی

(قهرودی)

 

جلسه اول  (PDF)

 

جلسه دوم PDF))

 

 

 

3

 

تکنیکهای میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی

 

کتاب

روشها وفنون میدانی وآزمایشگاهی در ژئومورفولوژی

(مقصودی)

 

جلسه اول  (PDF)

 

جلسه دوم PDF))

 

 

4

 

 

 

ژئومورفولوژی وآمایش منابع آب

 

 

جزوه کلاسی

 

 

 

 

جلسه اول ( PDF)

 

جلسه دوم PDF))

 

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ژئومورفولوژی محوطه‌های فرهنگی 2422482 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی و رسوبات سطحی 2422484 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 2422481 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سنجش از دور وتکنیکهای تحلیل رقومی راداری در ژئومورفولوژی و مدیریت محیط 2422343 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
آب شناسی کارست 2422380 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تهیه وتفسیر نقشه های ژئومورفولوژی 2422379 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ژئومورفولوژی 2422066 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ژئومورفولوژی و مخاطرات فرآیندهای بادی 2422426 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مخاطرات با فرآیندهای کاتاستروفیک 2422433 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 29 از 29 نتیجه
از 2