اعضای هیات علمی

امجد ملکی

امجد ملکی

امجد ملکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 99-98

 

مبانی ژئومورفولوژی

 

   توضیجات

GIS

سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

     توضیجات

 

تکنیکهای میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژِی

 

 

   توضیجات

 

 

ژئومورفولوژی وآمایش منابع آب

 

 

توضیجات

جلسه  اول

 

جلسه  اول

 

جلسه  اول

 

جلسه  اول

 

جلسه  دوم

 

جلسه  دوم

 

جلسه  دوم

 

جلسه  دوم

 

جلسه  سوم

 

جلسه  سوم

 

جلسه  سوم

 

جلسه  سوم

 

جلسه  چهارم

 

جلسه چهارم

 

جلسه  چهارم

 

جلسه  چهارم

 

جلسه  پنجم

 

جلسه  پنجم

 

جلسه  پنجم

 

جلسه  پنجم

 

جلسه ششم

 

جلسه ششم

 

جلسه  ششم

 

جلسه ششم

 

جلسه  هفتم

 

جلسه هفتم

  فایل دوم

 جلسه  هفتم

 

جلسه هفتم

 

جلسه هشتم

 

جلسه هشتم

 

جلسه هشتم

 

جلسه هشتم

 

جلسه  نهم

 

جلسه  نهم

 

جلسه نهم

 

جلسه نهم

 

جلسه دهم   جلسه دهم   جلسه دهم   جلسه دهم  
جلسه  یازدهم    جلسه یازدهم   جلسه  یازدهم   جلسه یازدهم  
جلسه دوازدهم   جلسه دوازدهم   جلسه دوازدهم   جلسه دوازدهم  
 

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ژئومورفولوژی محوطه‌های فرهنگی 2422482 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی و رسوبات سطحی 2422484 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 2422481 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سنجش از دور وتکنیکهای تحلیل رقومی راداری در ژئومورفولوژی و مدیریت محیط 2422343 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
آب شناسی کارست 2422380 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تهیه وتفسیر نقشه های ژئومورفولوژی 2422379 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ژئومورفولوژی 2422066 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ژئومورفولوژی و مخاطرات فرآیندهای بادی 2422426 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مخاطرات با فرآیندهای کاتاستروفیک 2422433 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 29 از 29 نتیجه
از 2