اعضای هیات علمی

آئیژ عزمی

آئیژ عزمی

آئیژ عزمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 413
پست الکترونیکی: 

جدول پاورپوینت های تدریس شده

مبانی جغرافیای روستایی

مقطع کارشناسی

مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی

مقطع کارشناسی ارشد

مبانی جغرافیای فرهنگی

مقطع کارشناسی

مبانی برنامه ریزی کامپیوتر

مقطع کارشناسی

جلسه اول جلسه اول حلسه اول جلسه اول
جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم
جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه چهارم

 

جلسه چهارم

جلسه چهارم
جلسه پنجم جلسه پنجم

 

جلسه پنجم

جلسه پنجم
جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم جلسه ششم
جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم
جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم
جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم

 

جدول فایل های صوتی و تصویری(ویدئویی)تدریس شده

مبانی جغرافیای روستایی

مقطع کارشناسی

مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی

کارشناسی ارشد

مبانی جغرافیای فرهنگی

کارشناسی

مبانی برنامه ریزی کامپیوتر

کارشناسی

جلسه اول چلسه اول جلسه اول جلسه اول
جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم
جلسه سوم

جلسه سوم-بخش اول

جلسه سوم-بخش دوم

جلسه سوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه چهارم

جلسه چهارم

جلسه چهارم بخش دوم

جلسه چهارم
جلسه پنجم جلسه پنجم

جلسه پنجم-بخش اول

جلسه پنجم-بخش دوم

جلسه پنجم
جلسه ششم جلسه ششم

جلسه ششم

جلسه ششم-بخش اول

جلسه ششم-بخش دوم

جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم جلسه هفتم
جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم جلسه نهم
جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم جلسه دهم

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 21 - 39 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی 2422511 2 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغییرات محیطی و روشهای ارزیابی آن 2422104 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جغرافیای اقتصادایران 2422440 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جغرافیای اقتصادایران 2422440 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جغرافیای اقتصادایران 2422440 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی جغرافیای روستایی 2422010 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی 2422501 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 2422513 2 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
جغرافیای اقتصادایران 2422440 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
جغرافیای تاریخی ایران 2422181 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
حقوق وقوانین روستایی 2422394 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش تحقیق در جغرافیا (نظری) 2422180 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش تحقیق در جغرافیا (نظری) 2422180 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
فناوری اطلاعات (IT) 2422081 2 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-جغرافیا 2422464 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
فیزیک عمومی 2422111 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
فناوری اطلاعات (IT) 2422081 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی جغرافیای روستایی 2422010 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی جغرافیای روستایی 2422010 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 39 از 39 نتیجه
از 2