اعضای هیات علمی

محمد ایرانی

محمد ایرانی

محمد ایرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آیین نگارش و ویرایش 2 2414066 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون تفسیری فارسی 2414051 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی 2414628 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نثر فارسی (4) کشف المحجوب ورساله قشیریه 2414376 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
بررسی تطبیقی انواع ادبی 2414629 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تحقیق در دستورزبان فارسی 2414379 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
سبک شناسی 1 نظم 2414059 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
متون نثر 3 قسمت اول کلیله و دمنه1 2414035 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 28 از 28 نتیجه
از 2