اعضای هیات علمی

مدل ها و تکنیکهای برنامه ریزی روستایی

نام درس مدل ها و تکنیکهای برنامه ریزی روستایی
کد درس 2422514
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز