اعضای هیات علمی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه‌ریزی روستایی

نام درس سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه‌ریزی روستایی
کد درس 2422509
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز