اعضای هیات علمی

روش‌های تحقیق پیشرفته در برنامه‌ریزی روستایی

نام درس روش‌های تحقیق پیشرفته در برنامه‌ریزی روستایی
کد درس 2422507
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز