اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت توسعه روستایی

نام درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت توسعه روستایی
کد درس 2422512
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز