اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی

نام درس مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی
کد درس 2422501
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز