اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی جغرافیای روستایی

نام درس مبانی جغرافیای روستایی
کد درس 2422010
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز