اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش‌های آب و هواشناسی ماهواره‌ای

نام درس روش‌های آب و هواشناسی ماهواره‌ای
کد درس 2422506
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز