اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی

نام درس کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی
کد درس 2422083
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز