اعضای هیات علمی

امان اله فتح نیا

امان اله فتح نیا

امان اله فتح نیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 413
پست الکترونیکی: 

 

پروفایل در گوگل اسکولار     پروفایل در ارکید

فایل اقلیم شناسی فیزیکی- کارشناسی- جلسه اول  - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم - جلسه یازدهم  ---- خلاصه متنی

فایل اقلیم شناسی ماهواره ای- کارشناسی  --  جلسه اول - جلسه سوم - جلسه پنجم - جلسه هفتم - جلسه نهم - جلسه یازدهم ----- خلاصه متنی

فایل آب و هواشناسی ماهواره ای پیشرفته- دکتری -- جلسه اول - جلسه دوم  - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم - جلسه یازدهم

فایل روشهای آب و هواشناسی ماهواره ای- کارشناسی ارشد -- جلسه اول - جلسه سوم - جلسه پنجم - جلسه هفتم - جلسه نهم - جلسه یازدهم

فایل درس مبانی هیدرولوژی- کارشناسی - جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهمجلسه دوازدهم- جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم- جلسه پانزدهم

فایل درس تحلیل فضایی داده های آب و هوایی کارشناسی جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهم - جلسه دوازدهم - جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم 

فایل درس نرم افزارهای اقلیمی - کارشناسی - جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهم - جلسه دوازدهم - جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم - جلسه پانزدهم

فایل درس آب و هواشناسی شهری و حمل و نقل کارشناسی ارشد- جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهم - جلسه دوازدهم - جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم

فایل درس هیدرواقلیم حوضه های آبریز ایران کارشناسی ارشد جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم جلسه هفتم  - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهم - جلسه دوازدهم - جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم 

فایل درس سیاستگذاری محیط زیست کارشناسی- جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهم - جلسه دوازدهم - جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه در نیمسال اول 00-99

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

شنبه

 

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

 

 

 

یکشنبه

 

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

تدریس

 

دوشنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

تدریس

 

سه شنبه

 

حضور

حضور

حضور

تدریس

تدریس

حضور

 

 

چهارشنبه

حضور

تدریس

حضور

حضور

حضور

تدریس

تدریس

تدریس

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی 2422113 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی 2422115 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
اقلیم شناسی فیزیکی 2422116 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقلیم شناسی کاربردی 2422119 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
تحلیل فضایی داده‌های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی 2422505 2 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
تغییر اقلیم و پیامدهای آن 2422120 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش‌های کمی در آب و هواشناسی 2422466 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی اقلیمی 2422439 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی اقلیمی 2422439 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
هیدرواقلیم حوضه‌های آبریز ایران 2422492 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
تعدیل سازگاری ومدیریت مخاطرات آب وهوایی 2422359 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی 2422113 2 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
کاربرد سنجش از دوروGIS در آب وهوا شناسی 2422369 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
کارگاه برنامه نویسی ونرم افزارهای آب وهوا شناسی 2422374 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی 2422115 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 2422080 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2