اعضای هیات علمی

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 21 - 40 از 65 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ترجمه متون تاریخی و جغرافیایی از عربی به فارسی و بالعکس 2416356 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نثر معاصر عربی 2416414 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فنون و روش‌های پیشرفته ترجمه 2416082 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416311 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارورزی 2416370 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترجمه متون نظامی از عربی به فارسی و بالعکس 2416353 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترجمه متون سیاسی از عربی به فارسی و بالعکس 2416357 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
پروژه کارورزی 2416322 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی نظری ترجمه 2416083 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 2416421 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی عربی 2416330 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 3 2416286 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416311 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترجمه شفاهی (2) عربی به فارسی 2416368 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
پروژه کارورزی 2416322 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ادبیات عرب 3 صرف و نحو 2421003 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی نظری ترجمه 2416083 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترجمه متون رسانه ایی و فیلمنامه ها از عربی به فارسی و بالعکس 2416359 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آواشناسی زبان عربی 2416294 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل متون نظم ونثرجاهلی واموی 2416274 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 21 - 40 از 65 نتیجه
از 4