اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی

نام درس مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی
کد درس 2422508
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز