اعضای هیات علمی

امیر عباس عزیزی فر

امیر عباس عزیزی فر

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون نظم 2 قسمت اول رستم و سهراب 2414017 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
زبان خارجی 1 2414368 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تاریخ ادبیات 2 2414057 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
متون نثر 2 قسمت اول سیاست نامه و قابوسنامه 2414033 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 41 - 48 از 48 نتیجه
از 3