اعضای هیات علمی

امیر عباس عزیزی فر

امیر عباس عزیزی فر

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 21 - 40 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
غزلیات شمس 2414063 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آئین نگارش وویرایش 2414174 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون منتخب نثر ادبی 2414620 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل و بررسی رمانسها و داستانهای غنائی فارسی 2414635 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهشی 2414630 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر 1 قسمت دوم تاریخ بیهقی 2414032 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل متون نثر پایداری 2414571 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آیین نگارش و ویرایش 2 2414066 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان خارجی 1 2414368 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 2 قسمت دوم رستم و اسفندیار 2414018 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 4 قسمت سوم منطق الطیر عطار 2414025 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهشی 2414630 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 21 - 40 از 48 نتیجه
از 3