اعضای هیات علمی

 
محمد اکبرپور

محمد اکبرپور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 403
پست الکترونیکی: 
جعفر توکلی

جعفر توکلی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایرج جباری

ایرج جباری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری 

دانشیار
شماره تماس: 34283907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آئیژ عزمی

آئیژ عزمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 413
پست الکترونیکی: 
امان اله فتح نیا

امان اله فتح نیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فیروز مجرد

فیروز مجرد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 512
پست الکترونیکی: 
امیدعلی مرادی

امیدعلی مرادی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر معصوم پور سما کوش

جعفر معصوم پور سما کوش 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امجد ملکی

امجد ملکی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 10 نتیجه
از 1