کتاب آقای جهانگیر امیری تحت عنوان تاریخ الادب العربی في العصرين المملوكي و العثماني، توسط انتشارات سمت چاپ گردید و به چاپ هفتم رسیده است. این کتاب منبع درسی دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عرب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برای درس تاریخ  عصر مملوکی و عثمانی بشمار می رود.
آقای جهانگیر امیری به خاطر تالیف این کتاب و چندین مقاله مرتبط با عصر مملوکی به عنوان مرجع علمی برای تاریخ ادبیات عرب عصر میانی( مملوکی و عثمانی ) در نخستین همایشی که به همین نام در سال ۱۳۹۹ در تهران توسط چندین نهاد و سازمان علمی از جمله وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برگزاد گردید مورد تقدیر قرار گرفتند. عناوین سایر کتابهایی که تاکنون تالیف نموده ام به شرح زیر می باشد :
۱. التجوید الامثل ( به زبان عربی )و چاپ توسط دانشگاه رازی 
۲. اصول تدریس مفاهیم قرآن کریم چاپ توسط دانشگاه رازی 
۳. التجدید في شعر ايران و العراق فترة الدستور ( به زبان عربى ) چاپ توسط انتشارات یار دانش 
۴. جولة في الأدب العربي المعاصر ( مجموعه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و‌پژوهشی به زبان عربی  ) چاپ توسط انتشارات یار دانش 
۵. جولة في الادب العربي القديم ( مجموعه مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی به زبان عربی‌ )چاپ توسط انتشارات یار دانش
۶. بررسی تفاوتهای پنهان در واژگان مترادف قرآن کریم بر اساس کتاب راغب اصفهانی چاپ توسط انتشارات یار دانش 
۷. تجوید نمونه ( کتاب درسی دانشگاههای علوم قرآنی سراسر کشور )چاپ توسط سازمان اوقاف و امر خیریه 
۸. درآمدی بر علم قرائت( کتاب درسی دانشگاههای علوم قرآنی کشور )چاپ توسط سازمان اوقاف و امر خیریه 
۹. فرهنگ اصطلاحات علم تجوید و قرائت ( این کتاب از سوی سازمان ارشاد شایسته‌ تقدیر شناخته شد )چاپ توسط سازمان اوقاف و امور خیریه. 

مؤلف: جهانگیر امیری

ناشر: سمت

ویراستار: مصطفی البکورزبان: عربیرده‌بندی دیویی

سال نشر : 1387

آخرین چاپ: 1397

تعداد صفحات: 448

 

خرید اینترنتی

آخرین اخبار