اخبار و انتصابات

تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان
تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان
عید قربان و تقربتان به حضرت قریب و قرابتتان با مقربان درگاه حضرت رقیب و قربانی نفستان در منای تقریب به حبیب ، در زمره قریبان لبیب اریب، مبارکتان و مزید ترتیب مراتب قربتان به حضرت مجیب باد. آمین!
تبریک به مناسبت روز عرفه
تبریک به مناسبت روز عرفه
عرف عرفان عرفه معروف روح عارفتان
تسلیت به مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام
تسلیت به مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام
شهادت آدم ابو العلماء و خاتم علوم الانبیاء و الاوصیاء، مجلی الکل اسم العلیم و حقیقت النبأ العظیم ، ضرغام آجام المعارف، عارف عوارف الصحائف، حافظ معارج یقین، باقر علوم الاولین و الاخرین، دقیقه دقائق نوریه و رقیقه حقایق ظهوریه، حیات جاریه در جوارح مجاری...

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی