قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامیساعت حضور مدیران گروه های آموزشی از اوایل مرداد تا پایان مرداد ماه دوشنبه ها و سه شنبه ها می باشد.