قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

ساعت حضور مدیران گروه های آموزشی از اوایل مرداد تا پایان مرداد ماه دوشنبه ها و سه شنبه ها می باشد.