بازدید اعضای محترم شورای پژوهشی از کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بازدید اعضای محترم شورای پژوهشی از کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانیپس از برگزاری جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دعوت ریاست محترم دانشکده آقای دکتر بیگلری و معاون محترم پژوهشی آقای دکتر ذولفقاری از کتابخانه دانشکده بازدید به عمل آمد و در این خصوص توضیحاتی از قبیل متراژ بنا تعداد کتب موجود به زبان های فارسی عربی و انگلیسی و غیره به بازدیدکنندگان ارائه گردید.