بازگشت به صفحه کامل

خلیل کهریزی

خلیل کهریزیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای خلیل کهریزی دانشجوی رشته ادبیات فارسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت 14:30 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.