بازگشت به صفحه کامل

آیت فتحی

آیت فتحیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای آیت فتحی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب در تاریخ دو شنبه ۹8/12/12 در سالن جلسات شماره 2 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.