ارتباط با ما

ردیف

واحد

شماره تماس

1

رئیس دانشکده

08334261545 

2

معاون آموزشی

08334267125

3

معاون پژوهشی و اجرایی

08334267633

4

حوزه ریاست و فکس

08334265027

5

امورعمومی

08334265358

6

آموزش

08334269460

7

نگهبانی

08334269716

8

گروه معارف

08334269133

9

گروه الهیات

08334283911

10

کتابخانه

08334283904

11

کارپردازی

08334283905

12

حسابداری

08334283906

13

گروه جغرافیا

08334283907

14

گروه ادبیات فارسی

08334283909

15

گروه عربی

08334283910

16

گروه زبان انگلیسی

08334283912

17

گروه حقوق و تاریخ

08334264564