اعضای هیات علمی

وحید مبارک

وحید مبارک

وحید مبارک    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

ردیف عنوان فایل تصویری فایل pdf
1 ساخت زبان فارسی-ارشد   سوره حمد- مقاله
2 نظم و نثر عربی-ارشد    
3 داستانهای پهلوانی و عیاری-ارشد

 

 
4 دستور زبان فارسی    
5 نظامی گنجوی    

 

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل و بررسی داستانهای عیاری و پهلوانی فارسی 2414633 2 01 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم(3) قسمت سوم : نظامی 2414659 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
دستور زبان فارسی(2) 2414011 2 01 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 02 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم و نثر عربی 2414458 2 01 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بلاغت 1 ( معانی) 2414216 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخچه ادبیات تطبیقی 2414625 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
قرائت متون عربی قسمت چهارم شعر قدیم و جدید 2414042 2 01 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون عربی نظم ونثر (1) 2414523 2 01 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم(1) پیشگامان نظم فارسی 2414653 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
انواع ادبی 2414061 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخچه ادبیات تطبیقی 2414625 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
دستور زبان فارسی(1) 2414010 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عربی( 3 )نظم عربی 2414378 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
قرائت متون عربی قسمت پنجم تاریخ ادبیات عرب 2414043 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر2 قسمت دوم کشف الاسرار 2414034 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 2 قسمت سوم سی قصیده از ناصر خسرو 2414019 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحقیق در دستورزبان فارسی 2414379 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2