اعضای هیات علمی

فاطمه کلاهچیان

فاطمه کلاهچیان

فاطمه کلاهچیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادبیات معاصر 2 نثر 2414068 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 2414070 2 01 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحقیق در علوم بلاغی 2414689 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان 2414573 2 01 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با علوم قرآنی 2414683 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سبک شناسی 2 نثر 2414060 2 01 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 5 قسمت پنجم صائب 2414031 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات معاصر 1 نظم 2414067 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آیین نگارش و ویرایش 2 2414066 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحقیق درمعانی بیان وفنون ادب فارسی 2414381 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر 4 قسمت دوم مرصادالعباد 2414038 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی باعلوم قرآنی 2414069 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
غزلیات شمس 2414063 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
غزلیات شمس 2414063 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تحقیق در مکتب های ادبی جهان 2414525 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون نثر2 قسمت دوم کشف الاسرار 2414034 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2