اعضای هیات علمی

خلیل بیگ زاده

خلیل بیگ زاده

خلیل بیگ زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

محتوای جلسه اول درس مطالعات بینارشته‌ای ادبیات تطبیقی

محتوای جلسه دوم درس مطالعات بینارشت‌ای ادبیات تطبیقی

محتوای درس فارسی عمومی تدوین خلیل بیگ زاده

محتوای جلسه سوم درس مطالعات بینارشته‌ای ادبیات تطبیقی

محتوای جلسه سوم درس تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری

محتوای جلسه چهارم درس مطالعات بینارشته‌ای

محتوای جلسه چهارم تاریخ تحلیل ادبیات پایداری

محتوای جلسه پنجم تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری

محتوای جلسه پنجم تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری قسمت دوم

محتوای جلسه پنجم تاریخ تحلیل ادبیات پایداری قسمت سوم

محتوای جلسه هفتم درس تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری

محتوای جلسه ششم تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری قسمت اول

محتوای جلسه ششم درس تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری قسمت دوم

محتوای جلسه ششم تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری بخش سوم

محتوای جلسه ششم تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری بخش چهارم

محتوای جلسه هشتم تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری بخش اول

محتوای جلسه هشتم تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری بخش دوم

محتوای جلسه نهم تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری

محتوای جلسه دهم تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری

محتوای جلسه یازدهم تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری

محتوای جلسه دوازدهم تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری

محتوای جلسه ششم درس مطالعات بینارشته ای

محتوای جلسه ششم درس مطالعات بینارشته ای قسمت دوم (فایل صوتی)

محتوای جلسه هفتم درس مطالعات بینارشته‌ای

محتوای جلسه هشتم درس مطالعات بینارشته‌ای

محتوای جلسه نهم درس مطالعات بینارشته‌ای

محتوای جلسه دهم درس مطالعات بینارشته‌ای

محتوای جلسه یازدهم مطالعات بینا‌رشته‌ای

محتوای جلسه دوازدهم مطالعات بینارشته‌ای

سرفصل درس مطالعات بینارشته ای

سرفصل درس تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری

محتوای جلسۀ پنجم درس  سبک شناسی نظم 

محتوای جلسۀ ششم  درس سبک شناسی نظم 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی 2414572 2 01 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحقیق در متون نظم فارسی 2414690 2 01 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سبک شناسی 1 نظم 2414059 2 01 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی 2414628 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ادبیات و رایانه 2414612 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مطالعات زبانی در متن ادبی 2414641 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی 2414631 2 01 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 4 قسمت اول مثنوی مولوی 1 2414023 2 01 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم و نثر عربی 2414458 2 02 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحقیق در مکتب های ادبی جهان 2414525 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عربی(2 )نثر عربی 2414377 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی 2414631 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 4 قسمت اول مثنوی مولوی 1 2414023 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی 2414628 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 2414070 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
سیرآراء وعقایداسلا می 2414382 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی 2414631 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 2 قسمت دوم رستم و اسفندیار 2414018 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 4 قسمت دوم مثنوی2 2414024 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ادبیات معاصر 2 نثر 2414068 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2