اعضای هیات علمی

عبدالرضا نادریفر

عبدالرضا نادریفر

عبدالرضا نادریفر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 گلستان سعدی  

سبک شناسی 2 نثر  

تحلیل متون نثر پایداری   

تاریخ جهان گشا و مرزبان نامه

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل متون نثر پایداری 2414571 2 01 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سبک شناسی 2 نثر 2414060 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نثر 2 جهانگشا و مرزبان نامه 2414428 2 01 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نثر3 قسمت سوم گلستان 2414037 2 01 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نثر(3) متون ادبی-تعلیمی با تاکید بر گلستان 2414670 2 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تطور متون نثر فارسی 2414192 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
دستور زبان فارسی(1) 2414010 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آیین نگارش و ویرایش( 1) 2414065 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نثرفارسی (1 ) تاریخ بیهقی 2414371 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تطور متون نثر فارسی 2414192 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 5 قسمت دوم غزلیات و قصاید سعدی 2414028 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نثر 1 قسمت دوم تاریخ بیهقی 2414032 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 12 نتیجه
از 1