اعضای هیات علمی

امیر عباس عزیزی فر

امیر عباس عزیزی فر

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
زبان تخصصی قسمت اول 2414679 2 01 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
منتخب شعر شاعران سبک خراسانی 2414615 2 01 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهشی 2414630 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
غزلیات شمس 2414063 2 01 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم 3 خاقانی و نظامی 2414643 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آئین نگارش وویرایش 2414174 2 01 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون منتخب نثر ادبی 2414620 2 01 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 1 شاهنامه 2414646 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل و بررسی رمانسها و داستانهای غنائی فارسی 2414635 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهشی 2414630 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آیین نگارش و ویرایش 2 2414066 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل متون نثر پایداری 2414571 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان خارجی 1 2414368 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر 1 قسمت دوم تاریخ بیهقی 2414032 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2