آرشیو اخبار

نرم افزار ها و تنظیمات مورد نیاز جهت ورود به سامانه lms برای اساتید و دانشجویان
نرم افزار ها و تنظیمات مورد نیاز جهت ورود به سامانه lms برای اساتید و دانشجویان
دریافت نرم افزار های ویندوزی و اندروید جهت استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشگاه رازی.
برگزاری جلسه آموزشی سامانه مدیریت یادگیری LMS برای اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برگزاری جلسه آموزشی سامانه مدیریت یادگیری LMS برای اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی
این جلسه در سالن جلسات شماره 1 رأس ساعت 11:30 برگزار گردید.
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور ریاست، معاونین و مدیران گروه ها
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور ریاست، معاونین و مدیران گروه ها
این جلسه در سالن جلسات شماره یک با حضور ریاست دانشکده، معاونین آموزشی و مدیران گروه رأس ساعت 10 صبح برگزار گردید.
برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم فرزانه هدایتی در مقطع ارشد رشته الهیات
برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم فرزانه هدایتی در مقطع ارشد رشته الهیات
در تاریخ ۹۹/۲/29 ساعت ۱1 صبح در سامانه آموزش مجازی LMS
برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای آیت فتحی در مقطع دکتری رشته ادبیات عرب
برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای آیت فتحی در مقطع دکتری رشته ادبیات عرب
در تاریخ ۹۹/2/30 ساعت ۱0 صبح در سامانه آموزش مجازی LMS
برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای عباس کریمی در مقطع دکتری رشته زبان عربی
برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای عباس کریمی در مقطع دکتری رشته زبان عربی
در تاریخ ۹9/3/3 ساعت ۱4 در سامانه آموزش مجازی LMS
برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای احمد گودرزی در مقطع دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی
برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای احمد گودرزی در مقطع دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی
در تاریخ ۹9/۲/۲6 ساعت ۱۰ صبح در سامانه آموزش مجازی LMS
برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای منصور ریاحی در مقطع دکتری رشته زبانشناسی
برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای منصور ریاحی در مقطع دکتری رشته زبانشناسی
در تاریخ 99/2/27 ساعت 10 صبح در سامانه آموزش مجازی LMS
نمایش 1 - 10 از 137 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 14