نمایشگر یک مطلب

ردیف عنوان فایل
1   کاربرگ گزینش
2   کاربرگ گزارش پیشرفت تحصیلی
3   کاربرگ گزارش ارزشیابی آزمون جامع
4   صورتجلسه دفاع از پیشنهاده (پروپوزال)
5   کاربرگ تاییدیه کمیته اخلاق کار با حیوانات
6   کاربرگ ثبت ایرانداک
7   کابرگ خلاصه پیشناهده (پروپوزال)           
8   کاربرگ پیشنهاده (پروپوزال)                            
9   آیین نامه و کاربرگ های فرصت مطالعاتی
10   کاربرگ تعیین جانشین استاد راهنما                       
11   کاربرگ تغییر عنوان پیشنهاده (پروپوزال)                         
12   کاربرگ تغییر استادان راهنما / مشاور یا میزان مشارکت آنان                                                                                               
13   کاربرگ حضور در سه جلسه دفاعیه
14   کاربرگ جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری
15   صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری
16    کاربرگ تایید مقاله مورد نیاز برای دفاع
17   کاربرگ تسویه حساب
18   کاربرگ ارسال پایان نامه برای اعضای محترم کمیته دفاع
19   کاربرگ درخواست پرداخت حق الزحمه داوران
20   کاربرگ ثبت و توصیف پابان نامه (کتابخانه ملی)
21   کاربرگ چکیده پایان نامه
22   کاربرگ تحویل پایان نامه
23   سوگند نامه دکتری