آین نامه عمومی

ردیف عنوان فایل
1   آیین نامه لزوم رعایت موازین اخلاق پژوهشی                            
2   شیوه نامه برگزاری جلسه های دفاع از پایان نامه و  شرح  وضایف نماینده تحصیلات تکمیلی                                                         
3   شیوه نامه شرایط استاد راهنما و مشاور در دانشگاه رازی
4   شیوه نامه اختصاص بخشی از نمره پایان نامه  به فعالیت پژوهشی مستخرج از آن
5   شیوه نامه تعیین جانشین استاد راهنما