آیین نامه کارشناسی

ردیف عنوان فایل
1   آیین نامه کارشناسی ورودی 91
2   آیین نامه کارشناسی ورودی 93
3   آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های   کاردانی و کارشناسی پیوسته و    ناپیوسته