آیین نامه دکتری

ردیف عنوان فایل
1   آیین نامه دکتری ویژه دانشجویان ورودی 1395 و پس از آن                                                                                                
2   آیین نامه دکتری مصوبه داخلی دانشگاه سال 90
3   آیین نامه مقطع دکتری سال 89
4   آیین نامه تایید مقاله مورد نیاز برای دفاع
5   شیوه نامه برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری                             
6   آیین نامه و کاربرگ های فرصت مطلعاتی