گزارش تصویری از آغاز سال تحصیلی 97-96 و مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود در دانشکده ادبیات و علوم انسانی - display-page

گزارش تصویری از آغاز سال تحصیلی 97-96 و مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود در دانشکده ادبیات و علوم انسانی