نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه الهیات

گروه الهیات


کارشناس گروه

 

نام و نام خانوادگی: مریم اجاقی

:پست الکترونیک

تلفن:08334283911

وظایف کارشناس گروه

1.ثبت برنامه های درسی گروه در سیستم گلستان.

2. تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان واساتید.

3. کمک وبرگزاری امتحانات پایان ترم.

4. تهیه لیست حضور وغیاب برای اساتید.

5. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در موقع انتخاب واحد.

6. اعلام فارغ التحصیلی دانشجویان و امور مربوط به معرفی استاد.

7. اموری که از جانب مدیر محترم گروه ارجاع  داده می شود .(تایپ،تماس و...)

8. کنترل فهرست دانش آموختگان ودانشجویان ممتاز.

9. کنترل فهرست دانش آموختگان استعدادهای درخشان و تماس گرفتن با آنها در مواقع ضروری.