کارگاه نقد متون علمی ویژه اساتید رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی

کارگاه نقد متون علمی ویژه اساتید رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعیدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی
با همکاری
شورای بررسی و نقد متون علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ استان کرمانشاه برگزار می کند


گروه تاریخ. با همکاری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه رازی برگزار میکند ؛
کارگاه نقد متون علمی ویژه اساتید رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی


مدرس :
پرفسور شهرام پوسفی فر استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


برای کلیه اساتید مطابق آیین نامه ارتقاء :
بند سوم جدول دانش افزایی و توانمند سازی اساتید '' روش و مدیریت تحقیق '' گواهی کارگاه علمی برای کلیه اساتید صادر خواهد شد.