کارگاه دانش افزایی کارشناسان آموزشی دانشگاه رازی به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه دانش افزایی کارشناسان آموزشی دانشگاه رازی به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارگاه دانش افزایی کارشناسان آموزشی دانشگاه رازی به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور دکتر آقایاری مدیر کل محترم امور آموزشی و کارشناسان اموزشی دانشگاه امروز در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد