کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه گلستان پژوهشی

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه گلستان پژوهشیردیف

                                                                                                                                       عنوان

فایل power

point

فایل pdf
1

  پژوهانه

2

  نحوه ورود و چگونگی ثبت فعالیت ها در سامانه گلستان پژوهشی