نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان کتابخانه

 

پروانه تندکار
مسئول بخش امانت
تحصیلات: کارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی
پست الکترونیکی: moonsky1388@yahoo.com

تلفن تماس: 08334283904

 

 

ناصر داوودی
کتابدار بخش فهرست نویسی

تلفن تماس: 08334283904

 

 

فتانه خلیلی
کتابدار بخش فهرست نویسی

تلفن تماس: 08334283904