کارکنان

کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد خدمتی

1

اسمعیل فرجی

کارپرداز

2

مهدی لرستانی

خدمات گروه ادبیات

3

شهرام پورحسن

کارشناس گروه ادبیات عرب

4

علیرضا فرهادی

امور عمومی

5

علی خزائی

کارشناس گروه جغرافیا

6

سمیرا فاضلی

کارشناس آموزش

7

حمید احمدی

مسئول کتابخانه

8

جعفر سلیمی

مسئول حسابداری

9

جهانبخش خدایاری

مسئول دفتر حوزه ریاست

10

محمد رسول یزدانی

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

11

شورانگیز تنها

کارشناس گروه الهیات

12

لادن سلیمانی

کارشناس گروه زبان انگلیسی

13

پروانه تندکار

کتابخانه

14

مجتبی نوری

کارشناس گروه جغرافیا

15

نوشین صوفی

کارشناس پژوهشی

16

مژگان سلیمی

کارشناس آموزش

17

نسرین عزیزی

دفتر مجله دانشکده

18

مریم اجاقی

کارشناس گروه ادبیات

19

فرشید محمدی

کارشناس گروه حقوق و تاریخ

20

بیژن مهدی آبادی

کارشناس آموزش

21

کامران سهرابی

دبیرخانه