کارشناس گروه

کارشناس گروهنام و نام خانوادگی: علی خزائی

 

alikhazaei@razi.ac.ir :پست الکترونیک

 

 تلفن: 34283907

شرح وظایف

1.برنامه ریزی درسی ترمهای تحصیلی گروه وارائه در سیستم گلستان

2.کنترل فارغ التحصیلی دانشجویان گروه

3.نظارت درامتحانات پایان ترم

4.نظرت برآزمون جامع و دکتری

5.کنترل انتخاب واحد دانشجویان کمتر وبیشترازسقف

6.همکاری وانجام امور محوله از طرف مدیر گروه

7.مشاوره تحصیلی وآموزشی وفرهنگی دانشجو

8.تنظیم برنامه درسی دانشجو واساتید واطلاع رسانی آنها

9.انجام ونظارت دروس معرفی به استاد دانشجویان

10.همکاری با گروههای دانشکده

12.تهیه لیست حضور غیاب برای اساتید

13.دریافت واجرا واطلاع رسانی اطلاعیه آموزشی به دانشجو

14.کنترل ونظارت بر امور دانش آموختگان ودانشجویان ممتاز

15.انجام امور متفرقه.