پژوهشگر برتر

ردیف

                     عنوان

فایل word فایل pdf
1

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی دانشجویی - سال 1397

2

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازی هیأت علمی - سال 1397

3   کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر 1397