پرشنگ عبدالهی

پرشنگ عبدالهی



به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم پرشنگ عبدالهی دانشجوی رشته ادبیات عرب در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت ۱0 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.