ولی رمضانی

ولی رمضانیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای ولی رمضانی دانشجوی رشته ادبیات عرب در تاریخ جهار شنبه ۹8/6/20 ساعت ۱0 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.