همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرمهمایش گروه حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه با همکاری دبیرخانه همایش بین المللی عدالت ترمیمی با عنوان عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در تاریخ 4 اردیبهشت 1397 با حضور سخنرانان و دانشجویان در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.