هدایت روحانی

هدایت روحانیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای هدایت روحانی دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت ۱0 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.